Thành ngữ tiếng Anh thú vị về thế giới tự nhiên

    Thành ngữ tiếng Anh thú vị về thế giới tự nhiên

    Dưới đây là những thành ngữ nói về thế giới tự nhiên rất hay dùng trong cuộc sống. Nếu chỉ đọc chữ nghĩa bề mặt, bạn sẽ bất ngờ trước ý nghĩa của nó đấy!

    About the Author

    Leave a Reply