Menu Close

Phân biệt cách sử dụng “During”, “While” và “For”

Các giới từ during, for, và while thường được dùng với cụm từ chỉ thời gian. Chúng ta hãy xem sự khác nhau khi sử dụng giữa during, for, và while.

Cách sử dụng “during”

Giới từ during + danh từ được dùng để đề cập một sự việc gì xảy ra ở một thời điểm xác định nhưng nó không cho chúng ta biết nó xảy ra bao lâu.

Ví dụ:

Nobody spoke during the presentation.

Không ai nói chuyện trong suốt buổi thuyết trình.

 

We get plenty of snow here during the winter.

Tuyết rơi nhiều nơi chúng tôi ở trong suốt mùa đông.

 

Cách sử dụng “while”

Sử dụng while khi ta dùng để nói về hai việc xảy ra cùng một lúc. Độ dài của thời gian không quan trọng. Hãy nhớ là while được dùng với một mệnh đề gồm một chủ ngữ và một động từ (while + subject + verb).

Ví dụ:

The phone rang while I was watching TV.

Điện thoại reo trong khi tôi đang xem TV.

 

I met him while we were studying in the library.

Tôi đã gặp anh ta khi chúng tôi đang học trong thư viện. 

 

Cách sử dụng “for”

For là một giới từ được sử dụng để nói về một khoảng thời gian một điều gì đó đã xảy ra.

Ví dụ:

Simon has been sleeping for 8 hours.

Simon đã ngủ suốt 8 giờ đồng hồ.

 

We waited for 30 minutes outside your house.

Chúng tôi đã chờ đợi trong 30 phút bên ngoài nhà bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button